Sutikimas tvarkyti asmens duomenis.

  1. Interesantas (toliau tekste – Duomenų subjektas), s u t i n k a, kad VšĮ „Lietuvos turizmo klubas“, įmonės kodas 303107601, buveinės adresas Viršuliškių g. 55-4, Vilnius (toliau tekste – Duomenų valdytojas) tvarkytų šio sutikimo 2 punkte išvardintus Duomenų subjekto asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas taip pat sutinka, kad VšĮ „Lietuvos turizmo klubas“kreiptųsi į jį elektroniniu paštu, telefonu ir kitomis priemonėmis tikslu informuoti apie VšĮ „Lietuvos turizmo klubas“ teikiamas paslaugas ir sužinoti nuomonę apie minėtas paslaugas. Duomenų subjektas leidžia perduoti 2 punkte išvardintus Duomenų subjekto asmens duomenis stovyklų organizatoriams tiesioginiam kontaktui ir informacijos teikimui apie teikiamas paslaugas.
  2. Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų valdytojas šio sutikimo 1 punkte nustatytais tikslais tvarkytų šiuos Duomenų subjekto asmens duomenis: Vardas, Pavardė, Stovyklautojo vardas ir pavardė, Stovyklautojo amžius, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
  3. Duomenų subjektas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Duomenų subjektas turi teisę išreikšti raštu atvykęs į Duomenų valdytojo buveinės vietą.
  4. Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  5. Šis sutikimas tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis suteikia Duomenų valdytojui teisę gauti bei teikti Duomenų subjekto asmens duomenis ir informaciją tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
  6. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis galioja iki Duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo.